OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu www.meandyou.cz

COBAR s.r.o.

Božejovická 995/15
Praha 4, 142 00
Česká republika
 
Tel.: + 420 723 904 065
E-mail: info@meandyou.cz
IČ:       06367259 
DIČ:    CZ06367259 
Číslo účtu: 2901277479/2010

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím na internetové adrese www.meandyou.cz. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě dvě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě (objednávce) výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.meandyou.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. jsou její nedílnou součástí. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

b) Není- li mezi účastníky sjednána dlouhodobá kupní smlouva v písemné podobě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky přes internetové stránky obchodu www.meandyou.cz či dle specifikace zákazníka. 

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy (objednávky) jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě (objednávce). Váhy, rozměry, kusy, ceny a ostatní údaje obsažené na www.meandyou.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě (objednávce) výslovně uvedeny jako závazné. Www.meandyou.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se objednává pomocí nákupního košíku přes e-shop na internetových stránkách www. meandyou.cz či přes e-mail info@meandyou.cz. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce). Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. CENY

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.meandyou.cz). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda bude akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Celková cena zboží se skládá z ceny zboží včetně DPH, dopravného a z nákladů spojených s balením zboží.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží:

a) dobírka

b) platba bezhotovostním bankovním převodem na jeden z účtu ( korunový či eurový) prodávajícího vedený u Fio banky

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou cenu objednaného zboží.

6. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin. Uvedená lhůta expedice zboží platí od následujícího pracovního dne od přijetí objednávky. Potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, který jste si uvedli ve Vaší objednávce. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

7. DOPRAVA

Www.meandyou.cz Vám nabízí několik druhů dopravy. V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat, snažíme se každému vyjít maximálně vstříc! 

Přeprava společností PPL – možnost přepravy veškerého zboží přepravní společností PPL. U této přepravy je možná platba předem na náš bankovní účet, nebo na dobírku za příplatek 39Kč. Cena přepravy: 129 Kč. Doprava zdarma je nad nákup na 2000 Kč včetně DPH.

8. PLATBA 

Za objednané zboží lze platit:

2) bankovním převodem na účet, jako variabilní symbol prosím použijte číslo objednávky – zdarma

3) dobírkou u PPL  + 39 Kč

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat.

9. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2-20 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem a nebudeme moci splnit uvedenou dodací lhůtu, budeme Vás neprodleně kontaktovat o jejím prodloužení. Nezodpovídáme za případné zdržení v dodávce, které by bylo způsobeno jakoukoliv spediční službou nebo v důsledku živelných pohrom nebo vyšší mocí.

10. ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ.

Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě www.klecepropsy.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje:

  • na opotřebení dodaného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
  • závady způsobené neoprávněným zásahem do dodaného zboží či jeho zařízení)
  • závady v důsledku použití dodaného zboží k jiným než obvyklým účelům
  • závady způsobené nevhodným skladováním dodaného zboží
  • závady způsobené neodborným užíváním dodaného zboží
  • závady způsobené nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci dodaného zboží
  • závady způsobené neodbornou instalací dodaného zboží a jeho zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

 

11. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: V souladu s platným právním řádem České republiky máte jako zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy je nutné dodat prodávajícímu originál dokladu o koupi zboží v e-shopu www.meandyou.cz. Prosím informujte nás předem na uvedený email info@meandyou.cz, že máme očekávat vrácený balíček.

Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno.

12. REKLAMACE

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme! Doporučujeme Vám nepřebírat si poškozený balíček! V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem! Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 • Postup při reklamaci:

1) informujte prodávajícího o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu

4) dodejte prodávajícímu doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi sdělené osobní údaje při objednávání zboží slouží pouze k vystavení daňového dokladu a zaslání zboží a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně (s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu) či jinak zneužity ke komerčním účelům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu www.meandyou.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek (včetně záručních podmínek) a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Www.meandyou.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2017.